IQI i3 smart watch

I2 magic show by Kenneth Tan

IQI Q2 smart watch